این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
| درباره همایش > ساختار سازمانی همایش >
.: ساختار سازمانی همایش

نورشاهی، نسرین (رئیس همایش)
فراستخواه، مقصود (دبیر علمی همایش)
محمد حسینی، بابک (دبیر اجرایی همایش)
اعضای شورای سیاستگذاری همایش
احمدی، محمد تقی (رئیس دانشگاه تربیت مدرس)
ابویی اردکان، محمد (رئیس مرکز سیاست علمی کشور)
بازرگان، عباس (عضو هیات علمی دانشگاه تهران)
برزگر کلیشمی، ولی اله (معاون آموزشی دانشگاه بین المللی امام خمینی)
طهرانچی، محمد مهدی (رئیس دانشگاه شهید بهشتی)
توفیقی، جعفر (عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس)
حکیم زاده، رضوان (مدیرکل برنامه و بودجه و تحول سازمانی دانشگاه تهران)
دشتی، جواهر (معاون مرکز توانمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری)
سالار آملی، حسین (قائم مقام وزیر در امور بین الملل و رئیس مرکز همکاریهای علمی و بین المللی)
قارون، معصومه (معاون اجرائی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی)
قانعی راد، محمد امین (رئیس انجمن جامعه شناسی ایران)
گواهی، عبدالرحیم (رئیس گروه مطالعات آینده نگری فرهنگستان علوم)
محب حسینی، محدثه (مدیر بخش آموزش کمیسیون ملی یونسکو)
محمد حسینی، بابک (معاون توسعه، مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره))
نائینی، سیدابوالحسن (رئیس دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره))
نوروزیان، مسعود (مدیرکل دفترمطالعات آینده شناسی دانشگاه آزاد اسلامی)
شریعتی نیاسر، مجتبی (معاون آموزشی وزارت علوم)
نیلی احمدآبادی، احمد (رئیس دانشگاه تهران)
واعظ مهدوی، محمدرضا (معاون توسعه امور آموزشی وفرهنگی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور)
وطنی، علی (معاون توسعه فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری)
اعضای شورای علمی همایش
ابیلی، خدایار (عضو هیات علمی دانشگاه تهران – علوم تربیتی )
آخوندزاده، شاهین (قائم مقام معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت واسناد گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پژشکی )
انتظاری، یعقوب (عضو هیات علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی)
بیات، روح الله (معاون امور بین الملل دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره))
ایمانی، مصطفی (عضو هیات علمی مرکز همکاری های علمی بین المللی وزارت علوم)
ترابی، تقی (عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات)
تودار، رسول (معاون دفترمطالعات آینده شناسی دانشگاه آزاد اسلامی)
تیشه یار، ماندانا (مدیر دفتر همکاریهای بین المللی دانشگاه علامه طباطبایی)
جعفری، غلامرضا (عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی)
حاتمی، داود (عضو هیات علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی)
حمیدی فر، فاطمه (مشاور برنامه ریزی راهبردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز)
خراسانی، اباصلت (عضو هیأت علمی دانشکده علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی)
ذاکر صالحی، غلامرضا (عضو هیات علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی)
رصافی، امیر عباس (معاون پژوهشی دانشگاه بین المللی امام خمینی )
صالحی، محمد جواد (عضو هیات علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی)
فاضلی، نعمت اله (عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی )
فتحی واجارگاه، کوروش (عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی – علوم تربیتی )
قاسمی، حاکم (رئیس مرکز پژوهشهای آینده پژوهی دانشگاه بین المللی امام خمینی)
قاضی طباطبایی، محمود (عضو هیات علمی دانشگاه تهران )
کوهساری، عباس (نماینده فرهنگستان علوم پزشکی )
ماحوزی، رضا (مدیرگروه مطالعات آینده نگر پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی)
مرجائی، سید هادی (مدیر گروه مطالعات و تطبیقی و نو آوری موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی)
مضطرزاده، فتح اله (عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیر کبیر)
مکنون، رضا (عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیر کبیر)
منیعی، رضا (معاون پژوهشی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی)
نجات، امیر (عضوهیات علمی دانشکده فنی تهران)
ودادهیر، ابوعلی (عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران)
اعضای کمیته اجرایی همایش
منیعی، رضا (معاون پژوهشی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی)
محمدحسینی، بابک (دبیر اجرایی همایش)
قارون، معصومه (معاون اجرائی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی)
فراستخواه، مقصود (دبیر علمی همایش)
مرجائی، سیدهادی (مدیر گروه مطالعات و تطبیقی و نوآوری موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی)
قاسمی، حاکم (عضو هیات علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی)
چناسی، ربابه (مسئول دبیرخانه همایش)
سمیعی، حسین (کارشناس پژوهشی موسسه)
جبلی، ایمان (مدیر سایت همایش)