این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
صفحه اصلی > تاریخ های مهم
.: تاریخ های مهم

  • مهلت ثبت نام در همایش: 94/09/20 لغایت 95/02/05
  • دریافت چکیده مقاله: 94/10/20 
  • نتیجه داوری چکیده مقاله: 94/11/10
  • دریافت اصل مقالات: 94/12/10
  • نتیجه داوری اصل مقالات: 95/01/25